Casussen

Bekijk de casussen bij onze klanten.

Casussen

Verlagen van waterverbruik en afvalwaterlozingen

Vervangen brug railinzetplaats in Breukelen

De Grecht, Duurzaam en toekomstbestendig

Casussen

Verlagen van waterverbruik en afvalwaterlozingen

Vervangen brug railinzetplaats in Breukelen

De Grecht, Duurzaam en toekomstbestendig

Casus: Verlagen van waterverbruik en afvalwaterlozingen bij Borgesius Goedhart

Tijdens het bakken van brood wordt veel water gebruikt en komt afvalwater vrij. De bakkersfamilie Goedhart Borgesius wil het waterverbruik én de lozingen van afvalwater bij haar bakkerijen terugdringen. Om tot een schonere en duurzamere productie te komen heeft Goedhart Borgesius ons gevraagd hen te helpen om deze doelstelling te behalen.

Waterfootprint

De eerste stap was om informatie over het waterverbruik en productieproces boven water te halen. Deze informatie is geanalyseerd en in het, door InTech Water ontwikkeld, innovatief Waterfootprint model gezet. Met behulp van dit model is een monitoringsplan opgezet. Tijdens een representatieve periode werden alle water gerelateerde productieprocessen zowel kwantitatief als kwalitatief gemeten.

Wij hebben alle meetwaarden in het model verwerkt en gepresenteerd aan de Borgesius. 

Minder vervuiling, minder afvalwater

Uit het model bleek dat de meeste waterverbruikende processen een relatieve lage vervuilingswaarde hadden. Het waren juist de minst waterverbruikende processen die het meest vervuilend waren. Door dit inzicht kan het water hergebruikt worden vanuit de stromen met een lage vervuilingswaarde. Dit leidde tot een reductie van de inname van drinkwater waardoor gerichte maatregelen getroffen konden worden om de afvalwaterstromen met een hoge vuillast te verminderen en hierdoor de lozing naar beneden te brengen.

Daarnaast kwam uit het model dat het afvalwater een te hoge temperatuur had en hierdoor onder andere de werking van de vetafscheider afnam.

Winst uit energieverbruik

Niet alleen vanuit het wateroogpunt valt veel winst te behalen, maar ook vanuit energiegebruik. Bijna al het water wat voor productieprocessen wordt gebruikt is onthard. Deze installaties verbruiken energie en grondstoffen (o.a. zout). Door minder water in te nemen is minder energie en zout nodig. Bovendien kan het warme afvalwater intern direct weer tot stoom worden opgewerkt. Het energiegebruik om van opgewarmd water stoom te maken ligt een stuk lager ten opzicht van ingenomen drinkwater. 

In een vervolgfase worden de kosten en opbrengsten van de investeringen om water te recyclen en de lozing van afvalwater te verminderen verder uitgewerkt.

Casus: Vervangen brug railinzetplaats in Breukelen

Voor Prorail hebben wij de engineering voor de vervanging van een brug naar een railinzetplaats in Breukelen verzorgd. Het ging om een betonnen brug voor zwaar verkeer waarvan de fundering door het jarenlange gebruik niet meer voldeed. Door verzakking dreigt ook een onveilige situatie te ontstaan. Door het project lump sum aan te nemen met de garantie er geen meerwerk betaald hoefde te worden, werd de opdrachtgever geheel ontzorgd.

Onze gestructureerde aanpak voor kunstwerken is dat wij een project opdelen in drie onderdelen:

-omgeving,

-techniek,

-contract.

Van elk onderdeel hebben wij voor Prorail een rapportage opgesteld met de nodige informatie om tot realisatie te komen.

Grondig en Technisch

Het onderdeel omgeving bestond in dit geval uit het doen van bodemonderzoek (inclusief asbest), stakeholderanalyse, kabels & leidingen en een ecologisch onderzoek. Daarnaast is geïnventariseerd welke vergunningen en ontheffingen nodig waren en deze zijn bij de omgevingsdienst en het waterschap aangevraagd.

 

In het onderdeel techniek zijn de veldinspectie en landmeten, het geotechnische onderzoek (sonderingen en boringen) uitgevoerd. De eisen met betrekking tot de verkeersbelasting zijn opgevraagd bij Prorail en op basis hiervan zijn twee varianten gemaakt, nieuwe betonnen brug en dam met duiker. Voor beide varianten is een voorlopig onderwerp en kostenraming uitgewerkt.

Na beoordeling van Prorail is de voor de gekozen variant een definitief ontwerp ver uitgewerkt. In dit geval is gekozen voor een dam met een onderheide betonnen duiker.

 

Op basis van het definitieve ontwerp en de kostenraming is gekozen voor in een onderhandse enkelvoudige aanbesteding. In het aanbestedingsdossier is een werkomschrijving met inschrijfstaat en alle benodigde bijlagen opgenomen en kon het werk snel en efficiënt worden aanbesteed. 

 

Casus: De Grecht, Duurzaam en Toekomstbestendig

De Stichtse Rijnlanden heeft voor de veenrivier de Grecht en het omliggende gebied een plan opgesteld om de waterveiligheid, -kwantiteit en -kwaliteit te verbeteren. Het betrof het landelijk inpassen van de maatregelen. Deze bestonden uit het versterken van in totaal 18 kilometer aan waterkering, het verbeteren en aanbrengen van 8 kilometer aan natuurvriendelijke oevers en de aanleg van een waterberging van 8 hectare. Daarnaast zijn in de aangrenzende polders tientallen kunstwerken verwijderd en geplaatst en meerdere sloten gedempt en gegraven.

Betrokken en met zorg

InTech Water was van begin tot eind bij dit uitdagende project betrokken. Wij verzorgden de voorbereiding en begeleiding van de uitvoering van dit project. De uitdaging was om de werkzaamheden zonder overlast en schade aan de omgeving uit te voeren. Dit gebied wordt namelijk gekenmerkt door de slappe bodem en de unieke archeologische en natuurwaarden.

Door de zorgvuldige voorbereiding, het snel en duidelijk communiceren naar de omgeving c.q. stakeholders en de flexibele en deskundige begeleiding werd dit project ruim binnen de begroting en 6 maanden eerder dan de planning opgeleverd. Een mooi resultaat waar alle betrokken zeer tevreden op terug kijken